Intro
Norsk (bokmål)

Afshan Rafiq

tidligere representant for Høyre (H) på Stortinget

Hva mener du det er viktig for nyankomne innvandrere å vite om det norske samfunnet?

Det er viktig at de får en rask og enkel innføring i norsk historie, politisk system, norske lover og regler og hvilke plikter og rettigheter de har som norske borgere.

Hva forventer det norske samfunnet av innvandrerne?

At de følger norske lover og regler, lærer seg norsk språk og tilpasser seg det norske samfunnet.

Og hva forventer innvandrerne av det norske samfunnet?

At de får beholde sin kultur, identitet og tradisjoner. At det er gjensidig respekt, forståelse og toleranse for hverandres ulikhet. De fleste ønsker å få en jobb og bli selvhjulpne så fort som mulig, men opplever diskriminering på arbeidsmarkedet.

Diskriminering, og derav manglende integrering, er et spørsmål jeg er særlig opptatt av. Vi vet at mange personer med minoritetsbakgrunn diskrimineres på arbeidsmarkedet. Vi vet at de har vanskeligheter med å få jobb, og at mange som får jobb, får en jobb på et lavere nivå enn deres kompetanse, evner, ambisjoner og innsatsvilje skulle tilsi. Mange har problemer med å få godkjent sin utenlandske utdannelse og yrkespraksis her i landet. Jeg vil derfor jobbe for å få til et effektivt godkjenningssystem, slik at kompetente mennesker kan få seg en jobb som tilsvarer deres evner og kvalifikasjoner. Alle er enige om at arbeid er nøkkelen til en vellykket integrering. For å bli en fullverdig borger av det norske samfunnet er det helt grunnleggende at hver og en får muligheten til å bli selvhjulpen og i stand til å forsørge seg selv og sin familie.

Det er også slik at mange virksomheter har mangel på arbeidskraft. Samtidig har mange med minoritetsbakgrunn vansker med å få jobb. I en slik situasjon synes jeg det er paradoksalt at arbeidssøkere med utenlandsk navn ikke en gang blir innkalt til jobbintervju selv om de har norsk utdannelse eller oppfyller kvalifikasjonskravene. Dette er sløsing med menneskelige ressurser, noe det norske samfunnet ikke har råd til. Utfordringen her er hvordan forholdene kan legges til rette for at flere personer som ønsker å gjøre en arbeidsinnsats, lettere kan inkluderes i arbeidsmarkedet. Det finnes ingen enkel løsning, men det viktigste er å få en samordning mellom sysselsettingstiltakene og næringslivet. I tillegg må det jobbes bevisst med å endre majoriteten av norske arbeidsgiveres oppfatning om at kun «like barn leker best». Det fundamentale må være om den enkelte er kvalifisert til å håndtere en gitt stilling, ikke hvilken etnisk tilhørighet en har.

Har du opplevd noen misforståelser?

Nei, ogdet tror jeg først og fremst skyldes at jeg er født og oppvokst i Norge, kjenner samfunnet forholdsvis godtog behersker norsk språk fullt ut. Dette bidrar til at risikoen for å bli misforstått blir mindre.

Hva er ditt ønske for framtiden?

Jeg ønsker et samfunn hvor alle garanteres retten til å være annerledes. Alle mennesker, uansett etnisk bakgrunn, skal ha de samme muligheter til å realisere seg selv: få seg jobb, bli selvhjulpne og forsørge seg og sin familie selv. Det grunnleggende skal være at mennesker behandles som enkeltindivider med den samme rett til å bli respektert for sin integritet og egenart, uavhengig av hvem man er, eller hvilken etnisk bakgrunn man har.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no