Intro
Norsk (bokmål)

Grunnskolen

©Jeff Cadge/Getty Images©Jeff Cadge/Getty Images

Den norske grunnskolen er 10-årig. Barna begynner på skolen det året de fyller seks år. Grunnskolen kan deles inn i to:

 • Barneskolen, 1.–7. klasse
 • Ungdomsskolen, 8.–10.klasse

Barneskolen

På 1.–4. årstrinn skal opplæringen være preget av tradisjonene både fra barnehagen og skolen. Opplæringen skal gi plass til undring, og elevene skal få være nysgjerrige og utforske gjennom lek. Opplæringen er i stor grad organisert om temaer. På 4. årstrinn blir undervisningen noe mer organisert rundt de ulike fagene.

På 5.–7. årstrinn trer fagene tydeligere fram. Opplæringen skal gjøre at elevene videreutvikler kunnskapen, ferdighetene og holdningene sine. Det skal legges til rette for at elevene får utvikle fantasien sin og evnene til kritisk tenking. De skal jobbe med problemløsing på mange ulike måter.

Ungdomsskolen

På 8.–10. årstrinn blir det lagt vekt på faglig fordypning, og det stilles større faglige krav. Elevene skal stimuleres til selvstendighet, konsentrasjon og samarbeid. I ungdomsskolen får elevene karakterer. 6 er den beste karakteren og 1 er den dårligste.

Fag i grunnskolen

Under kan du se hvilke fag elevene har i den norske grunnskolen:

 • Kristendomskunnskap med religions- og livssynskunnskap (KRL)
 • Norsk
 • Matematikk
 • Samfunnsfag
 • Kunst og håndverk
 • Naturfag
 • Engelsk
 • Fremmedspråk 2 og 3
 • Musikk
 • Mat og helse
 • Kroppsøving
 • Tilvalgsfag
 • Klasse- og elevrådsarbeid
 • Frie aktiviteter

Det faget som har flest timer, er norsk. Deretter følger matematikk.

De første årene på barneskolen skal mye av læringen skje gjennom lek. Hvorfor tror du det er sånn? Hva synes du om det?

Kristendomskunnskap med religions- og livssynsorientering (KRL) er obligatorisk for alle elever. Hva synes du om det?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no