Intro
Norsk (bokmål)

Rett og plikt til norskopplæring?

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

Voksne innvandrere i Norge har rett og plikt til å gjennomføre minimum 300 timer norskopplæring. 50 av disse timene skal være samfunnskunnskap formidlet på innvandrerens morsmål eller på et annet språk som personen forstår. Loven om rett og plikt til norskopplæring gjelder fra 1. september 2005. Ordningen gjelder bare for personer som får oppholdstillatelse i Norge etter denne datoen.

Målet med obligatorisk norskopplæring er å styrke innvandrernes muligheter til å delta aktivt i arbeids- og samfunnslivet.

Alle skal ha en egen plan for norskopplæringen. Programrådgiveren, læreren og deltakeren samarbeider om å lage denne planen. Mange vil trenge mer enn 300 timer opplæring for å lære nok norsk til å fungere i samfunnet. Det er derfor mulig å søke om flere timer. Maksimal grense er 3000 timer totalt. Det er kommunen som har ansvaret for å tilby opplæring.

Innvandrere som ønsker bosettingstillatelse (permanent oppholdstillatelse) eller norsk statsborgerskap, må kunne dokumentere at han eller hun har gjennomført de 300 timene med obligatorisk norskopplæring, eller på annen måte dokumentere at norskkunnskapene er gode nok.

Noen innvandrere har rett til gratis norskopplæring. Andre må betale for opplæringen selv, men plikten til å lære norsk gjelder alle. Ordningen gjelder personer mellom 16 og 67 år. Personer som er mellom 55 og 67 år, har rett til å få norskopplæring hvis de ønsker det, men de har ikke plikt til å gjennomføre kurset.

Innvandreren må innen tre år bruke retten og oppfylle plikten til 300 timer norskopplæring. All obligatorisk opplæring må være gjennomført innen fem år etter ankomst til Norge.

Disse gruppene har rett og plikt til gratis norskopplæring:

 • Personer med asylstatus
 • Overføringsflyktninger
 • Personer med opphold på humanitært grunnlag
 • Personer med kollektiv beskyttelse
 • Familiegjenforente med gruppene over
 • Familiegjenforente med norske eller nordiske statsborgere

Disse gruppene har plikt til norskopplæring. De eller arbeidsgiveren må betale for opplæringen:

 • Arbeidsinnvandrere utenfor EFTA-/EØS-området
 • Familiegjenforente med denne gruppen

Noen grupper innvandrere har verken plikt eller rett til gratis norskopplæring. De har likevel mulighet til å melde seg på norskkurs og betale for dette. Disse gruppene er for eksempel:

 • Personer som kommer til Norge for å studere
 • Au pairer og andre med midlertidig opphold
 • Nordiske statsborgere
 • Personer med opphold etter EFTA-/EØS-regelverket

Du kan lese mer på nettsiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI).

Hvorfor har myndighetene bestemt at innvandrere må gjennomføre 300 timer norskopplæring for å få bosettingstillatelse?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no