Intro
Norsk (bokmål)

Introduksjonsprogram

1. september 2004 trådte introduksjonsloven i kraft i Norge. Denne loven sier at kommunene har et ansvar for å styrke nyankomne innvandreres muligheter til å delta i arbeidslivet og i samfunnslivet.

Introduksjonsprogrammet har disse målene for kursdeltakerne:

  • grunnleggende ferdigheter i norsk
  • grunnleggende innsikt i norsk samfunnsliv
  • forberedelse til å delta i det norske arbeidslivet

©Mimsy Møller/Samfoto©Mimsy Møller/Samfoto

Loven omfatter nyankomne innvandrere mellom 18 og 55 år som trenger grunnleggende kvalifisering. For å ha rett til introduksjonsprogram må innvandreren ha fått innvilget asyl, kommet som overføringsflyktning eller fått innvilget oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner. Personer som er familiegjenforent med flyktninger, får i noen tilfeller tilbud om introduksjonsprogram. Kommunen kan velge å gi tilbud om introduksjonsprogram til alle innvandrere.

  • Innvandrerne får tilbud om introduksjonsprogram i kommunen der de er bosatt.
  • Introduksjonsprogrammet varer normalt i to år. Det er mulig å søke om å forlenge programmet (inntil tre år).
  • Programmet er et heldagsprogram. Deltakerne har ferie ca. fem uker i året.
  • Deltakerne får en kontaktperson (programrådgiver) i kommunen. Programrådgiveren skal gi råd og veiledning mens introduksjonsprogrammet varer.
  • Innholdet i introduksjonsprogrammet kan være norskopplæring, praksis ved ulike arbeidsplasser og andre aktiviteter.
  • Kursdeltakerne får penger for å være med. Disse pengene kaller vi introduksjonsstøtte. Introduksjonsstøtten er den samme i hele landet.

Introduksjonsstøtten er fastsatt til 2G. G står for grunnbeløpet i Folketrygden. Fra 1. mai 2005 er 1G kr. 60.699. For personer mellom 18 og 25 år er introduksjonsstøtten 75 % av 2G. Introduksjonsstøtten er skattepliktig.

Du kan lese mer om «Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)» på nettsiden til Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI). På nettsiden til Lovdata finner du hele loven.

Diskuter målene med introduksjonsprogrammet.

Hvorfor får personer mellom 18 og 25 år bare 75 % av introduksjonsstøtten?

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no