Intro
Norsk (bokmål)

Oppholdstillatelse

©Torbjørn Tandberg/Samfoto©Torbjørn Tandberg/Samfoto
Alle søknader om asyl behandles individuelt. En asylsøker kan få en av disse typene oppholdstillatelse:

Asyl

Asylsøkeren har rett til asyl hvis han eller hun har en velgrunnet frykt for å bli forfulgt i hjemlandet av landets myndigheter eller andre. Grunner til forfølgelse kan være rase, religion, nasjonalitet, medlemskap i en bestemt sosial gruppe eller politisk oppfatning. Med forfølgelse mener man alvorlige menneskerettskrenkelser eller andre alvorlige overgrep. Med velgrunnet frykt mener man at det skal være en reell risiko for slike krenkelser.

Når en person får innvilget asyl, har han eller hun status som flyktning og får oppholds- og arbeidstillatelse. Tillatelsen er gyldig for ett år av gangen og må fornyes.

Personen får også tildelt reisebevis for flyktninger. Reisebeviset er ikke gyldig for innreise til flyktningens hjemland. Barn må ha et eget reisebevis.

Opphold av beskyttelsesgrunner

Hvis asylsøkeren ikke får asyl, men det likevel ikke er trygt å reise tilbake til hjemlandet, kan han eller hun få oppholdstillatelse av beskyttelsesgrunner. Dette kan være på grunn av generelle uroligheter i hjemlandet, eller fordi han eller hun risikerer tortur eller annen umenneskelig behandling der.

Den største gruppen asylsøkere som får oppholdstillatelse i Norge, får innvilget opphold av beskyttelsesgrunner. Oppholdstillatelsen gis normalt som vanlig oppholds- og arbeidstillatelse. Tillatelsen er gyldig for ett år av gangen og må fornyes.

Hvis personen ikke kan få pass fra hjemlandet sitt, kan han eller hun søke om utlendingspass.

Opphold av humanitære grunner

Asylsøkeren kan også få oppholdstillatelse av humanitære grunner. Personer med alvorlige helseproblemer kan i noen tilfeller få slik oppholdstillatelse. Slik oppholdstillatelse kan i spesielle tilfeller også gis av hensyn til barna.

Oppholdstillatelsen gis normalt som vanlig oppholds- og arbeidstillatelse. Tillatelsen er gyldig for ett år av gangen og må fornyes.

Hvis personen ikke kan få pass fra sitt hjemland, kan det søkes om utlendingspass.

Midlertidig arbeidstillatelse

Asylsøkere kan få midlertidig arbeidstillatelse mens UDI behandler asylsøknaden. Hvis søknaden om asyl er åpenbart grunnløs, eller det er tvil om søkerens identitet, gis ikke midlertidig arbeidstillatelse.

Du kan lese mer om ulike typer oppholdstillatelse på nettsiden til Utlendingsdirektoratet.

På nettsiden bip.no finner du mer informasjon om innvandring og asylpolitikk.

Ansvarlig for disse sidene J.W. Cappelens Forlag AS. Læremidlet er utviklet med støtte fra Utdanningsdirektoratet. Tilbakemeldinger: intro@cappelen.no